Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW

fundusz_spojnosci.jpg

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0018/19-00 projektu „Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW”

Budowa kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW jest realizowana w ramach poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku w dniu 30.12.2020. 

Umowa ustaliła wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie w wysokości: 10 575 900,0 zł.

Wartość dofinansowania: 4 607 154,00 zł tj. 43,56 % kosztów kwalifikowanych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zaprojektowanie i realizację robót budowlanych wyłoniono wykonawcę - firmę Energika M. Szamałek, Z. Szamałek Spółka jawna z siedzibą w Zasutowie (kod pocztowy: 62-330 Nekla) przy ul. Kwiatowej 11.

W dniu 14.12.2020 zawarto umowę na „Budowę kotła wodnego na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW”, który jest realizowany w formuje zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego.

Umowa obejmuje adaptację kotłowni rejonowej KR-1 polegającej na wymianie kotła węglowego WR5-022 nr 1 na kocioł wodny z ekonomizerem opalany biomasą o mocy 5,1 MW wraz z kompletnym wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą (w tym niezbędne przyłącza i połączenia z obiektami zewnętrznymi), zagospodarowanie terenu, a także demontaż i rozbiórkę elementów istniejących na terenie realizacji inwestycji. Ryczałtowa wartość robót wynosi: 10 945 492,00 zł (netto). Termin wykonania zamówienia: 31.05.2023.

Krótki opis projektu:

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kotłowni rejonowej KR-1 polegającej na wymianie kotła węglowego WR-5-022 na kocioł wodny na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MWwraz z kompletnym wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą  (w tym niezbędne przyłącza i połączenia z obiektami zewnętrznymi) oraz zagospodarowanie terenu, a także demontaż i rozbiórkę elementów istniejących na terenie  lokalizacji inwestycji.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy:

 • prace przygotowawcze tj. m.in. projektowanie (opracowanie dokumentacji we wszystkich branżach, prace rozbiórkowe i demontażowe),
 • roboty budowlane tj. m.in. przystosowanie istniejącego obiektu do nowego kotła, roboty budowlane magazynu paliwa, fundamentów nowych urządzeń oraz instalacji podawania paliwa,
 • dostawa, montaż maszyn i urządzeń oraz pozostałego wyposażenia zakładu tj. m.in. projektowanie, dostawa i montaż kotła, instalacji podawania biomasy, kanałów spalin, rurociągów,
 • przekazanie do eksploatacji,
 • serwis gwarancyjny. 

Celem projektu jest modernizacja kotłowni rejonowej KR-1 w Lęborku polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł wodny na zrębkę drzewną o mocy 5,1 MW, wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu jest: 

 • poprawa efektywności energetycznej (wyższa sprawność produkcji ciepła),
 • obniżenie kosztów związanych z emisja CO2,
 • produkcja w sposób ekologiczny i wysokosprawny ciepła z paliw odnawialnych (biomasa),
 • poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie gazów cieplarnianych oraz gazów szkodliwych i pyłów (redukcja oddziaływania energetyki na środowisko),
 • powstanie jednostki kotłowej o moc nominalnej cieplnej 5,1 MWt i minimalnej mocy cieplnej 1,5 MW,
 • sprawność zainstalowanego kotła przy mocy kotła min. 5,1 MWt, wilgotności zrębki 50%, temperaturze na wyjściu z kotła = 130°C (temperaturze spalin za kotłem 160°C) > 89,1 %,
 • sprawność zainstalowanego kotła przy mocy kotła min. 4,0 MWt, wilgotności zrębki 50%, temperaturze na wyjściu z kotła = 110°C (temperaturze spalin za kotłem 140°C) > 90,4 %,
 • roczna produkcja energii cieplnej (przy nominalnej pracy kotła) – 20 000 MWh/rok (72 000 GJ/rok). 

                                              Wstawianie paleniska na biomasę                                                                                        Wstawianie kotła wodnego

                                    

Poniżej galeria zdjęć:

Polityka prywatności
INFOCITY
back to top