Odbiorcy Ciepła                                                                                                                                                                                                                 Lębork,27.04.2023

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu  11 kwietnia  2023r. decyzją Nr OGD.4210.26.2023.438.XV.EKo  zatwierdził trzecią  zmianę XV taryfy dla ciepła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku.

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo Energetyczne, nowa taryfa dla ciepła winna być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż  do 45 dnia od dnia jej opublikowania. Trzecią zmianę XV taryfy dla ciepła opublikowano w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 183 (2371)  w dniu 11 kwietnia 2023 r.

Trzecia zmiana  XV taryfy dla Ciepła, zgodnie z § 9 Umowy kompleksowej na dostawę ciepła, zostanie wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami z dniem 01.05.2023 r.

Zgodnie z zatwierdzoną trzecią zmianą XV taryfy dla ciepła, Odbiorcy obciążani będą za zamówioną moc cieplną i ciepło według cen wynikających z zastosowania poniższych algorytmów:

KR-1 – jednostka nr 1, pod nazwą ”Kotłownia Rejonowa KR-1”; wytwarzane ciepło w postaci gorącej wody pochodzi z przetwarzania paliwa stałego (węgiel kamienny, biomasa),

BMG – jednostka nr 2; instalacja odnawialnego źródła energii, stanowiąca jednostkę spalania biomasy w kogeneracji, 

  •  cena za zamówioną moc cieplną :

 CMW  =  0,887 x CKR-1 + 0,113 x CBMG  = 0,887x 5.368,53 zł/MW/miesiąc + 0,113 x  12.929,04 zł/MW/miesiąc = 6.222,87 zł/MW/miesiąc

gdzie poszczególne symbole oznaczają :

 CMW       - cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW],

 CKR-1       - cena za zamówioną moc cieplną dotycząca ciepła wytwarzanego w KR-1 [zł/MW], tj. 5.368,53 zł/MW/miesiąc

 CBMG     - cena za zamówioną moc cieplną dotycząca ciepła wytwarzanego w BMG [zł/MW], tj.12.929,04 zł/MW/miesiąc

 0,887     - wskaźnik udziału planowany zamówionej mocy cieplnej (dotyczącej KR-1) w łącznej planowanej wielkości zamówionej mocy cieplnej, w pierwszym roku stosowania taryfy

 0,113     - wskaźnik udziału planowany  zamówionej mocy cieplnej (dotyczącej BMG) w łącznej planowanej wielkości zamówionej mocy cieplnej, w pierwszym roku stosowania taryfy

  •  cena ciepła :

CGJ  =  0,600x CKR-1 + 0,400 x CBMG  = 0,600 x 133,04 zł/GJ + 0,400 x 58,78 zł/GJ =103,34 zł/GJ
                                                                                                                                                                                                               

gdzie poszczególne symbole oznaczają :

 CGJ        - cena ciepła [zł/GJ],

 CKR-1      - cena ciepła  wytwarzanego  w KR-1 [zł/GJ] tj. 133,04 zł/GJ

CBMG     - cena ciepła wytwarzanego w BMG [zł/GJ] tj. 58,78 zł/GJ

 0,600  - wskaźnik udziału ilości planowanego do sprzedaży ciepła wytwarzanego w KR-1, w łącznej ilości ciepła planowanej do sprzedaży w pierwszym roku stosowania taryfy

 0,400     - wskaźnik udziału ilości planowanego do sprzedaży ciepła wytwarzanego w BMG, w łącznej ilości ciepła planowanej do sprzedaży w pierwszym roku stosowania taryfy

Stawki opłat za usługi przesyłowe zgodnie z zamieszczonymi w taryfie.