nabor-na-rachmistrzow-terenowych-do-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021-280.jpg

Burmistrz Miasta Lęborka jako Gminny Komisarz
Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na
rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Gminny Komisarz Spisowy w Lęborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na
rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z
przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu
na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert:
Od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 9 lutego 2021 roku.

Druk zgłoszenia do pobrania pod linkiem:

https://www.lebork.pl/home/polecamy/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 18 lat,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.

Informacje ogólne:
1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów
(SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta w Lęborku. Kandydat na rachmistrza
spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji
e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do
systemu e-learning.
2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego
ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości
kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie
zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część
praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie
realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu
posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer,
tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu
kończącego szkolenie.
4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi),
zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście
decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej
gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej
samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z
kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych
(w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu
statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których
liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu
wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem
aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora,
które powinno spełniać określone wymagania:
a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b. format pliku - JPG,
c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
- przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
- przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021,
wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu
statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane
do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu
przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji
związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z
zainstalowaną aplikacją formularzową;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się
liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu
realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):
1. Zgłoszenie zawierające:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) data urodzenia,
c) adres zamieszkania,
d) numer telefonu,
e) adres e-mail.
2. Oświadczenie zawierające informację o:
a. posiadaniu obywatelstwa polskiego;
b. korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
c. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa
skarbowe;
d. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
e. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
f. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
g. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:
1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie
urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu:
lokale@um.lebork.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm
kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem
kuriera – data dostarczenia do urzędu,
b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy
(data wysłania wiadomości e-mail),
c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez
nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP
(pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu
wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy
https://spisrolny.gov.pl/ oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Lęborku – nr tel. 59 8637 839 e-mail:
lokale@um.lebork.pl

Witold Namyślak

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta