Lębork, 01.03.2023 r.                                                                                                                                                                                                               Odbiorcy Ciepła

 

Działając na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz.1967, ze zm.) zmienionej ustawą z dnia 8.02.2023r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 22 lutego 2023 r. wydał informację Nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%  dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku.

Obowiązujące wartości cen zostaną zgodnie z ustawą z dnia 08 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zostaną wprowadzone do rozliczeń z odbiorcami z dniem  01.03.2023 r.

Zgodnie z ww. informacją, Odbiorcy obciążani będą za zamówioną moc cieplną i ciepło według  poniższych algorytmów, które obowiązywały w dniu 30.09.2022:

KR-1 – jednostka nr 1, pod nazwą ”Kotłownia Rejonowa KR-1”; wytwarzane ciepło w postaci gorącej wody pochodzi z przetwarzania paliwa stałego (węgiel kamienny, biomasa),

BMG – jednostka nr 2; instalacja odnawialnego źródła energii, stanowiąca jednostkę spalania biomasy w kogeneracji, 

  •  cena za zamówioną moc cieplną :

CMW  =  0,882 x CKR-1 + 0,118 x CBMG  = 0,882 x 3 576,76 zł/MW/miesiąc + 0,118 x 7 748,22 zł/MW/miesiąc = 4 068,99 zł/MW/miesiąc /netto/

 gdzie poszczególne symbole oznaczają :

CMW       - cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW],

CKR-1       - cena za zamówioną moc cieplną dotycząca ciepła wytwarzanego w KR-1 [zł/MW], tj. 3 576,76  zł/MW/miesiąc

CBMG     - cena za zamówioną moc cieplną dotycząca ciepła wytwarzanego w BMG [zł/MW], tj. 7 748,22 zł/MW/miesiąc

0,882     - wskaźnik udziału planowany zamówionej mocy cieplnej (dotyczącej KR-1) w łącznej planowanej wielkości zamówionej mocy cieplnej, dla taryfy obowiązującej w dniu 30.09.2022

0,118     - wskaźnik udziału planowany  zamówionej mocy cieplnej (dotyczącej BMG) w łącznej planowanej wielkości zamówionej mocy cieplnej, dla taryfy obowiązującej w dniu 30.09.2022

  •   cena ciepła :

CGJ  =  0,55x CKR-1 + 0,45 x CBMG = 0,55 x 101 zł/GJ + 0,45 x 34,76 zł/GJ = 71,19 zł/GJ /netto/
                                                                                                                                                                                                               

gdzie poszczególne symbole oznaczają :

CGJ - cena ciepła [zł/GJ],

CKR-1 - cena ciepła  wytwarzanego  w KR-1 [zł/GJ] tj. 101 zł/GJ

CBMG - cena ciepła wytwarzanego w BMG [zł/GJ] tj. 34,76 zł/GJ

0,55  - wskaźnik udziału ilości planowanego do sprzedaży ciepła wytwarzanego w KR-1, w łącznej ilości ciepła planowanej do sprzedaży dla taryfy obowiązującej w dniu 30.09.2022

0,45 - wskaźnik udziału ilości planowanego do sprzedaży ciepła wytwarzanego w BMG, w łącznej ilości ciepła planowanej do sprzedaży dla taryfy obowiązującej w dniu 30.09.2022 

Stawki opłat za usługi przesyłowe zgodnie z zamieszczonymi w taryfie.

 Ponadto informujemy, że zgodnie art.12e Ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967ze zm.) uprawnionym odbiorcom ciepła przysługuje wyrównanie (korekta rozliczeń) za okres 01.10.2022 r. do 28.02.2023 r.

Zwrot wyrównania za okres 01.10.2022 r. do 28.02.2023 r. dla odbiorców uprawnionych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez MPEC Sp. z o.o. w Lęborku od Zarządcy Rozliczeń kwoty wyrównania o czym poszczególni odbiorcy zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                 Mariusz Hejnar

                                                                                                                                                                                                 Dyrektor MPEC Sp. z o.o.