Lp.

Pytanie

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska

1.

W ustawie nie ma Ośrodków Sportu i Rekreacji, czy w związku z tym podlegamy jako jednostki samorządowe czy nie?

 

Nie, obiekty sportowo-rekreacyjne nie będą mogły skorzystać z zaproponowanych w ustawie rozwiązań, nie zostały zamieszczone w katalogu o którym mowa w art. 4 ust 1 pkt 4.

 

2.

Czy gospodarstwa domowe posiadające kotły na gaz w mieszkaniach  komunalnych mogą korzystać z tej rekompensaty i na jakich zasadach? Czy trzeba składać wniosek?

 

Nie, średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą stosuje się dla odbiorców ciepła systemowego. Jeżeli gospodarstwo domowe zakupuje gaz ziemny i posiada własne źródło ogrzewania, wtedy przysługuje mu wsparcie w ramach ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 202).

 

3.

Odbiorca będący gospodarstwem domowym (dom jednorodzinny)  zgodnie z ustawą nie są zobowiązane do składania oświadczeń  -  sprzedawca ciepła nie ma wiedzy czy skorzystał /skorzysta  odbiorca z  dodatków  na inne własne źródło zasilania. Co w takiej sytuacji ?

 

Odbiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy nie są zobowiązani do składania oświadczeń. Wobec odbiorcy należy stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.

4.

Czy wspólnota posiadająca własną kotłownię możne wystąpić o rekompensatę, czy też mieszkańcy otrzymają indywidualnie dodatki na każde gospodarstwo domowe?

 

W przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa posiada własne źródło ciepła dostarczanego na potrzeby lokatorów i nie jest sprzedawcą ciepła w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, przepisów dotyczących średniej ceny ciepła z rekompensatą nie stosuje się.

5.

Czy szkoła, która ma swoją kotłownię ma złożyć oświadczenie? Czy sama wylicza zużycie i oświadczenie, które składa do gminy?

 

W przypadku, gdy szkoła posiada własne źródło ciepła i nie jest odbiorcą ciepła systemowego, przepisów dotyczących średniej ceny ciepła z rekompensatą nie stosuje się.

6.

OSiR ma zawartą umowę z dostawcą ciepła. Co w przypadku, gdy w tym lokalu miesi się przedszkole, biblioteka i szkoła muzyczna oraz stow. em. i ren.?

 

W przypadku, gdy OSiR jest podmiotem o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i powinien złożyć oświadczenie do sprzedawcy ciepła, o którym mowa w art. 5 ust. 1. 

 

7.

Co w przypadku nie złożenia oświadczenia przez spółdzielnie mieszkaniową ? Jaka  ceną stosuje przedsiębiorstwo względem takiego odbiorcy ?

 

Aktualnie w Sejmie procedowane są przepisy, które pomimo opóźnień w składaniu oświadczenia przez SM pozwolą na stosowanie przez sprzedawcę ciepła średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec jej mieszkańców. (stan na dzień 30.09.2022 r.) Należy pamiętać jednak, że zgodnie z art. 5 ust. 3- Osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, albo w oświadczeniu tym określiła szacowaną ilość ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, w sposób rażąco sprzeczny z ust. 2, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców lokali, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz ilości ciepła dostarczonego na potrzeby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3.

8.

Czy w związku z koniecznością złożenia oświadczenia np. gdy chodzi o szkołę, do Zakładu Ciepłowniczego odnośnie udzielenia rekompensaty za ciepło, czy odbiorca musi sam obliczyć średnią cenę, czy też  to Zakład Energetyczny podaje średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą?

 

Obowiązkiem szkoły będzie jedynie złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 6 przedmiotowej ustawy.

9.

Czy możemy żądać oświadczenia od osoby fizycznej? Umowa zawarta jest z osobą fizyczną na dostarczenie ciepła do lokalu z przeznaczeniem mieszkalno-użytkowym ?

 

Nie, gospodarstwa domowe nie składają oświadczeń.

10.

Czy siedziby spółdzielni mieszkaniowych też są objęte ceną ciepłą z rekompensatą, czy tylko budynki mieszkalne administrowane przez spółdzielnię?

 

Nie, średnią cenę z rekompensatą stosuje się na potrzeby lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo na potrzeby lokali podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach.

11.

Do kogo składają oświadczenie szkoły, ośrodki zdrowia, jeśli posiadają własne źródła ogrzewania?

 

Dla takich podmiotów przysługuje dodatek dla podmiotów wrażliwych. Wniosek o przyznanie dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4.

12.

W szkole opalanej węglem są mieszkania służbowe dla nauczycieli - czy nauczyciele również składają oświadczenie do dyrektora szkoły a dyrektor wnioskuje do gminy o rekompensatę?

 

Jeżeli szkoła nie jest odbiorcą ciepła systemowego, przysługuje jej dodatek dla podmiotów wrażliwych.

13.

Czy wspólnota musi składać oświadczenie, skoro ma cenę niższą niż średnia cena z rekompensatą?

 

Tak, należy złożyć oświadczenie. Cena może wzrosnąć w trakcie sezonu grzewczego.

14.

Czy jeśli w budynku na parterze znajdują się sklepy, a na piętrze lokale mieszkalne zaś faktura wystawiana jest na osobę fizyczną, ponieważ ta osoba jest właścicielem budynku, to można ubiegać się o rekompensatę

 

Tak, osobę fizyczną należy uznać jako podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i składa ona oświadczenie, którym mowa w ust. 5 przedmiotowej ustawy.

15.

Czy prywatne gabinety lekarskie otrzymują rekompensatę, jeśli znajdują się w budynku np. Spółdzielni??

 

Nie, nie są podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

16.

 

Wspólnota ma zarządcę profesjonalnego – jest nim Miejski Zarząd Budynków, czy oświadczenie składa zarządca czy Wspólnota?

 

Oświadczenie składa osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (wynika z art. 5 ust. 3).

17.

Co się stanie w sytuacji gdy Gmina nie ma wiedzy, aby na jej terenie działał dostawca ciepła systemowego, w związku z czym nie zawnioskuje do wojewody o wypłatę takich środków, tymczasem takie przedsiębiorstwo się znajdzie i zawnioskuje?

 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 w terminie 50 dni od dnia złożenia wniosku gmina może złożyć jego korektę.

                          

18.

Jeśli w gminie nie ma ani jednej zbiorowej ciepłowni, to o co mogą ubiegać się  i jak wyliczać lokalne instytucje mające swoje kotłownie?

 

O dodatek dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z art. 26 przedmiotowej ustawy.

19.

W art. 4 nie wymienione są budynki administracyjne gminy np. Urząd Miejski obsługujący gminę. Czy w takim razie gmina nie może złożyć oświadczenia i skorzystać z  ceny za ciepło z rekompensatą?

 

Nie, dla budynków administracyjnych gminy nie przysługuje średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą.

20.

Czy szkoły jako budynki gminne składają również oświadczenia? 

 

Jeżeli zakupują ciepło od przedsiębiorstwa energetycznego, składają oświadczenie, na podstawie art. 6 przedmiotowej ustawy.

21.

Jeśli jest przedsiębiorstwo, które ogrzewa jeden dom jednorodzinny to należy się rekompensata?

 

Tak, średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą stosuję się na potrzeby gospodarstw domowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy.

22.

Ośrodek Pomocy Społecznej ogrzewany jest z lokalnej  kotłowni gazowej zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Czy oświadczenie należy złożyć  do Przedsiębiorstwa czy do Wójta?

 

Oświadczenie należy złożyć do sprzedawcy ciepła, zgodnie z art. 6 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

23.

Czy jeśli JST zakupuje gaz dla szkoły, to szkoła jako odbiorca wrażliwy składa oświadczenie i wtedy gmina otrzymuje rekompensatę?

 

Średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą stosuje się w przypadku sprzedaży ciepła. Jeżeli szkoła kupuje ciepło to składa oświadczenie do sprzedawcy ciepła tj. przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się bezpośrednią sprzedażą wytworzonego ciepła lub przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem.

24.

Czy Wspólnota Mieszkaniowa ogrzewana przez miejską sieć ciepłowniczą posiadająca koncesję musi składać oświadczenie przez zarządcę?

 

Zgodnie z art 5 ust. 1 oświadczenie do sprzedawcy składa odbiorca ciepła. Jeśli odbiorcą ciepła jest Wspólnota Mieszkaniowa, obowiązek złożenia oświadczenia należy do osoby działającej w imieniu i na rzecz tego odbiorcy.

25.

Co jeśli odbiorcy nie złożą nam oświadczeń?

W przypadku oświadczenia odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 niezłożenie oświadczenia uprawnia sprzedawcę do niestosowania wobec niego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (art. 6 ust. 4).

Jednocześnie wobec osób, którzy nie wypełnią obowiązku złożenia oświadczenia ustanowiono odpowiedzialność karną (art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 3).

26.

Czy oświadczenie odbiorca składa na każdy miesiąc z osobna? Czy Spółdzielnia ogrzewając własne budynki i obce budynki składa wniosek również sama do siebie?

 

Obowiązek złożenia oświadczenia ciąży na odbiorcy ciepła, o którym mowa art. 4 ust 2-4 i wynika z art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1. Jednocześnie zapisy art. 5 ust. 6 i art. 6 ust. 7 wskazują, że oświadczenia należy złożyć ponownie w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 6 ust. 1.

W oświadczeniu należy przedstawić szacowane zużycie ciepła w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

27.

Jeżeli oświadczenie jest niekompletne brak danych np. o GJ jak je należy traktować ?

 

W przypadku przedłożenia niekompletnego oświadczenia można zwrócić się o jego uzupełnienie lub skorygowanie. Jeśli złożone oświadczenie, mimo niekompletności posiada informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, należy uznać, że oświadczenie zostało złożone.

28.

Co jeśli w naszym mieście nie ma sieci ciepłowniczej a paliwa są w sieci lokalnej np. w przypadku gazu LNG, jak traktować takie podmioty, czy należy się rekompensata?

 

Średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą stosują przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

W przypadku, gdy sieć ciepłownicza nie istnieje, przepisów dotyczących średniej ceny z rekompensatą nie stosuje się.

29.

Gminna jednostka budżetowa o charakterze komunalnym prowadzi między innymi działalność polegającą na sprzedaży energii cieplnej dla 7 budynków gminnych, z czego każdy ma swoją kotłownię. Jest to 5 kotłowni węglowych oraz 1 kotłownia opalana olejem opałowym, która dostarcza ciepło do dwóch budynków tj. Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Zdrowia. We wszystkich budynkach znajdują się również lokale mieszkalne stanowiące zasób mieszkaniowy gminy. Do tej pory bazowaliśmy na wypłacie dodatku dla lokali mieszkalnych w wysokości 3000 zł w przypadku kotłowni węglowych oraz 2000 zł w przypadku kotłowni opalanych olejem opałowym. Instytucje publiczne nie miały do tej pory żadnej pomocy. Kotłownie są małe: około 5 MW. Sprzedajemy energię cieplną jedynie po kosztach jej wytworzenia. Nie zarabiamy na tej działalności. Czy pozostajemy przy dodatkach dla lokali mieszkalnych oraz dodatkach dla podmiotów wrażliwych, czy jednak mamy sporządzić kalkulację do średniej ceny ciepła z rekompensatą?

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dotyczy dwóch kategorii podmiotów, przy czym w obu przypadkach podmiot ten musi być przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła.

Jeśli wskazywana jednostka nie ma takiego charakteru (art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)), wówczas przepisów dotyczących średniej ceny z rekompensatą nie stosuje się.

30.

Jaka jest sankcja karna za niezłożenie oświadczenia przez spółdzielnię czy wspólnotę?

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Kto nie dopełnia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w imieniu i na rzecz podmiotów określonych w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, podlega karze grzywny od 500 do 50 000 złotych.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 W przypadku ukarania za czyn określony w ust. 1 osoby, która nie dopełniła obowiązku złożenia oświadczenia w imieniu i na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, sąd może orzec zakaz zajmowania stanowiska członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej

31.

Szacowaną ilość ciepła zarządcy muszą podać w okresie od 01.10.2022 do 30.04.2023? czy w rozbiciu na miesiące?

 

Obowiązek złożenia oświadczenia ciąży na odbiorcy ciepła, o którym mowa art. 4 ust 2-4 i wynika z art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1. Jednocześnie zapisy art. 5 ust. 6 i art. 6 ust. 7 wskazują, że oświadczenia należy złożyć ponownie w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 6 ust. 1.

W oświadczeniu należy przedstawić szacowane zużycie ciepła w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

32.

Czy spółdzielnia mieszkaniowa która jest właścicielem kotłowni węglowej, nie musi mieć taryfy zatwierdzanej przez URE, z kotłowni zaopatrywani są w ciepło mieszkańcy spółdzielni, niewielkie ilości sprzedaje odbiorcom zewnętrznym. Czy może stosować cenę z rekompensatą i złożyć wniosek o rekompensatę do Gminy?

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (…) ustala składniki średniej ceny wytwarzania ciepła wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (…) i wprowadza je do stosowania w okresie od dnia 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami.

Tak więc przedsiębiorstwa energetyczne, które nie są zobowiązane do posiadania taryfy dla ciepła, a spełniają resztę wymagań o których mowa w przepisach ustawy, również mają stosować mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w zakresie ilości ciepła sprzedanego odbiorcom zewnętrznym, o których mowa w art. 4 ust. 1.

33.

Gmina nie posiada danych dotyczących przedsiębiorstw ciepłowniczych <5MW, skąd takie dane uzyskać, jak ocenić kwotę rekompensaty w 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy?

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Wskazany przepis obliguje gminę do posiadania takich danych.

 

34.

Czy Przedsiębiorstwo ma obowiązek weryfikować oświadczenia składane przez Odbiorców?

 

Ustawa nie nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązku weryfikacji oświadczeń składanych przez Odbiorców. Oświadczenia te są jednak składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 7 ust. 1)

 

35.

Nie złożenie oświadczenia przez spółdzielnie  - jaką cenę stosujemy?

Aktualnie w Sejmie procedowane są przepisy, które pomimo opóźnień w składaniu oświadczenia przez SM pozwolą na stosowanie przez sprzedawcę ciepła średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec jej mieszkańców (stan na dzień 30.09.2022 r.). Należy pamiętać jednak, że zgodnie z art. 5 ust. 3- Osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, albo w oświadczeniu tym określiła szacowaną ilość ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, w sposób rażąco sprzeczny z ust. 2, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców lokali, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz ilości ciepła dostarczonego na potrzeby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3.

36.

Czy gospodarstwa domowe składają oświadczenia?

Nie, zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 6 ust 1 do składania oświadczeń są zobowiązani odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 4 ust. 1 pkt 4.

37.

Pobór ciepła w poszczególnych sezonach grzewczych jest różny ? Spółdzielnie pytają, co w sytuacji kiedy faktyczny pobór ciepła w okresie rekompensaty będzie różnił się od szacunku ?

 

Szacunek ma na celu określenie % udziału pobieranego ciepła, które jest przeznaczane na potrzeby odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy i zaprognozowania zapotrzebowania na środki pieniężne na wypłatę rekompensat. Wypłata rekompensaty na rzecz wytwórcy ciepła będzie dokonywana na podstawie bieżących faktur.

38.

Oświadczenie odbiorca składa w terminie 21 dni. Co w przypadku, gdy nowa umowa jest podpisana z nowym odbiorcą  np. 20-go  października, a my wystawiamy na koniec miesiąca, nie mamy wiedzy, czy w tej wspólnocie są poza mieszkaniami pomieszczenia w których prowadzona jest działalność? Jaką cenę stosować?

 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 przedmiotowej ustawy- oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, odbiorca ciepła, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, składa w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnienia do stosowania wobec niego średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Oświadczenie składa się przy każdej zmianie danych o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

39.

Na oświadczeniu odbiorca uprawniony musi wpisać GJ i udział procentowy%. Jeśli wpisze tylko udział, to co wtedy zrobić?

 

Oświadczenie powinno zostać wypełnione, zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi, w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1975). Istnieje możliwość zwrócenia się o uzupełnienie.

40.

Oświadczenia należy złożyć do 21 października, czy do 20 września?

 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 oraz art. 6 ust. 4- oświadczenia należy złożyć w przeciągu 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 11 października 2022 r.

41.

Co z Kościołami ogrzewanymi gazem ? Tez grupa taryfowa ?  Nie składają oświadczeń? 

 

Jeżeli kościół zakupuje gaz ziemny i posiada własne źródło ogrzewania, wtedy przysługuje mu wsparcie w ramach ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 202).

42.

Co się stanie, jeśli gminy nie dotrzymają terminu 15 dni na złożenie wniosku do wojewody. Na 100% będzie to powszechny  problem.

 

Gminy są zobowiązane do złożenia pierwszego wniosku w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy dla czwartego kwartału 2022  r. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 w terminie 50 dni od dnia złożenia tego wniosku gmina może złożyć jego korektę.

43.

Czy odbiorca może złożyć korektę złożonego oświadczenia , np. z powodu błędnie wskazanych danych?  Jaki skutek będzie po stronie sprzedawcy ciepła  i od kiedy należy zastosować cenę z rekompensatą: od miesiąca następnego czy korygować wstecznie?

 

Zgodnie z art. 6 ust. 5 i 7 przedmiotowej ustawy- odbiorca ciepła składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przy każdej zmianie danych, o których mowa w tym przepisie. Złożenie przez odbiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, po upływie terminu określonego w ust. 4, zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

 

Aktualnie w Sejmie procedowane są przepisy, które pomimo opóźnień w składaniu oświadczenia przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe pozwolą na stosowanie przez sprzedawcę ciepła średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec ich mieszkańców. (stan na dzień 30.09.2022 r.) Należy pamiętać jednak, że zgodnie z art. 5 ust. 3- Osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, albo w oświadczeniu tym określiła szacowaną ilość ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, w sposób rażąco sprzeczny z ust. 2, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców lokali, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy średniej ceny wytwarzania ciepła i średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz ilości ciepła dostarczonego na potrzeby, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3.

 

44.

art. 5 ust. 1 pkt 2 lit a) w/w ustawy. Czy w zakresie pojęcia „gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych” mieszczą się lokale mieszkalne, w których jest prowadzone gospodarstwo domowe, a dodatkowo jest zarejestrowana działalność gospodarcza? Przy czym zaznaczam, że lokal ma status lokalu mieszkalnego (nie użytkowego). Dość częstą praktyką jest, że osoby fizyczne rejestrują działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania. Spółdzielnie mieszkaniowe nie są o takim stanie rzeczy informowane (nie ma takiego obowiązku).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 przedmiotowej ustawy- określenie szacowanej ilości ciepła w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a ustawy – Prawo energetyczne lub z uwzględnieniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, charakteru prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych. Jeżeli wg spółdzielni mieszkaniowej głównym przeznaczeniem lokalu są cele mieszkaniowe, należy zakwalifikować zużycie ciepła przez ten lokal na potrzeby gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych.

45.

W jaki sposób liczyć termin na złożenie oświadczenia? Od dnia wejścia w życie ustawy, czy od dnia 1 października br.? Wobec powyższego czy termin na złożenie oświadczenia przez spółdzielnię mieszkaniową upływa w dniu 11 października, czy 21 października?

Zgodnie z art. 53 ust 1 i 2  przedmiotowej ustawy:

1. Odbiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, składają po raz pierwszy oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, sprzedawcy ciepła, który w dniu wejścia w życie ustawy, na mocy umowy sprzedaży ciepła lub umowy kompleksowej, dostarcza ciepło tym odbiorcom, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Odbiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, składają po raz pierwszy oświadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 1, sprzedawcy ciepła, który w dniu wejścia w życie ustawy, na mocy umowy sprzedaży ciepła, dostarcza ciepło tym odbiorcom, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy

- tj. do 11 października 2022 r.

46.

Przychodnia w głównej części udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednak wynajmuje te same gabinety również na potrzeby wizyt prywatnych- jak wypełnić oświadczenie?

 

Zgodnie z katalogiem, o którym mowa w art.4 ust. 1 w punkcie 4a) wskazuje się, że Średnią cenę wytwarzania ciepła ustala się dla podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń (pod warunkiem złożenia oświadczenia).

W związku z przywołanym przepisem dla części działalności, która nie wpisuje się w ww. definicję, nie ustala się średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

47.

Szkoła wynajmuje halę sportową po godzinach jakie dane należy wpisać w oświadczeniu?

Zgodnie z katalogiem, o którym mowa w art.4 ust. 1 w punkcie 4e) wskazuje się, że Średnią cenę wytwarzania ciepła ustala się dla podmiotów systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.3) ), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności (pod warunkiem złożenia oświadczenia).

W związku z przywołanym przepisem dla części działalności, która nie wpisuje się w ww. definicję, nie ustala się średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

48.

Jak obliczyć wartość % zawartą w kolumnie VII w części 1-3 oświadczenia odbiorcy ciepła?

Szacowana ilość ciepła dostarczanego na potrzeby części 1, 2 i 3 dla danej umowy powinna równać się 100%. Cześć 1 i 2 szacowaną ilość ciepła, której odpowiada średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą. Część 3 to ciepło za które nie przysługuje średnia cena z rekompensatą.  

49.

Czym różni się miejska sieć ciepłownicza od lokalnej sieci ciepłowniczej? Czy PEC Sp. z o.o. którego właścicielem i jedynym udziałowcem jest Gmina, jest lokalną czy miejską siecią ciepłowniczą, na którą składa się kotłownia o mocy 1, 858 MW oraz kotłownia o mocy 8,7321 MW?

Przez lokalną sieć ciepłowniczą należy rozumieć sieć dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła kotłowni lub węzła cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku lub ciepłowni osiedlowej lub grupowego wymiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającego ciepło do budynków – w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

PEC Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym dostarczającym ciepło do odbiorców ciepła za pośrednictwem systemu ciepłowniczego.

50.

Kto powinien otrzymać rekompensatę: mała ciepłownia (spółdzielnia PKD: 35.30.Z) która dostarcza ciepło do kilkunastu bloków na małym osiedlu (sprzedaż ciepła), czy mieszkańcy tych bloków dodatek węglowy jako gospodarstwa domowe?

Ciepłownia powinna stosować wobec odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, jeżeli podstawą dostarczania ciepła jest umowa z odbiorcami ciepła na jego sprzedaż.

51.

Czy jeśli budynek funkcjonuje jako budowa (nie jest zamieszkany) przysługuje mu rekompensata? 

Nie, wsparcie dotyczy tylko zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa

domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;

52.

Do jakiej kategorii odbiorców należy kwalifikować deweloperów posiadających umowę na dostawę ciepła dla lokali mieszkalnych?

Aby uzyskać wsparcie, ciepło musi być dostarczane na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na

potrzeby określone w tych przepisach.

53.

Przedsiębiorstwo składa oświadczenie czy arkusz excel? Do wojewody załącza się arkusz excel? Czy to wylicza urzędnik?

Przedsiębiorstwo składa wniosek do gminy lub Zarządcy Rozliczeń zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą (Dz. U. 2022 r. poz. 1977).

54.

Brak wytwórcy ciepła na terenie Gminy, czy Gmina jest zobowiązania do składania zapotrzebowania?

Gmina jest zobowiązana do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy o przyznanie środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2:

a) 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy dla czwartego kwartału 2022 r.,

b) do 15. dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał dla pozostałych kwartałów

– przy czym w terminie 50 dni od dnia złożenia tego wniosku gmina może złożyć jego korektę.

Wniosek należy złożyć nawet w przypadku, gdy na terenie gminy nie występuje wytwórca ciepła, o którym mowa w art. 3 ust. 2.

55.

Mam pytanie dotyczące możliwości przekazania zadania do realizacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych i dodatków dla podmiotów wrażliwych: w art. 25 ustawy jest tylko delegacja w odniesieniu do dodatku dla gospodarstw  domowych, na jakiej podstawie można to zrobić?

 

Tak, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.).

56.

Czy gmina jest sprzedawcą ciepła jeśli ogrzewa dwa mieszkania?

Tak, jeżeli zajmuje się bezpośrednią sprzedażą wytworzonego ciepła lub wykonuje działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem, co oznacza, że ma zawarte umowy z odbiorcami ciepła na jego sprzedaż.

57.

Czy gmina dostarczająca ciepło do ośrodka zdrowia, OSP i kilku mieszkań może  starać się o środki pomocowe?

Tak, gminę wtedy należy uznać za podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 tj. podmioty inne niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach oraz o ile złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

58.

Czy mieszkańcy wspólnoty, która posiada własną kotłownię powinni indywidualnie składać wniosek o przyznanie dodatku czy powinna za nich zrobić to wspólnota?

Jeżeli, wspólnota posiada własny kocioł, a ciepło wytwarza tylko na potrzeby własne i nie jest sprzedawcą ciepła, w tym przypadku mieszkańcy wspólnoty powinni zawnioskować o indywidualne dodatki.

59.

Czy o rekompensatę może wystąpić ciepłownia, która wytwarza ciepło ze słomy? Czy rodzaj paliwa ma znaczenie?

Tak może wystąpić o rekompensatę zgodnie z art. 3 ustawy.

60.

Czy świetlice wiejskie też mogą wnioskować o rekompensatę?

Nie, jeżeli jest to budynek w zasobach gminy. W przypadku gdy w świetlicy wiejskiej prowadzą działalność podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, mechanizm średniej ceny z rekompensatą ma zastosowanie w zakresie podstawowej działalności.

61.

Czy przedsiębiorstwo koncesjonowane ma prawo do dodatku na paliwo do produkcji ciepła na cele firmy?

Nie, ustawowe wsparcie nie jest przewidziane dla przedsiębiorców.

62.

Czy wspólnota mieszkaniowa, która ogrzewa budynek olejem opałowym może skorzystać z rekompensaty? Czy powinien z takim wnioskiem wystąpić każdy z lokatorów na innej podstawie niż rekompensata?

Jeżeli, wspólnota posiada własny kocioł, a ciepło wytwarza tylko na potrzeby własne i nie jest sprzedawcą ciepła, w tym przypadku mieszkańcy wspólnoty powinni zawnioskować o indywidualne dodatki, zgodnie z art. 24 ustawy.

63.

Szkoła ogrzewa się z własnej kotłowni na pelet drzewny, o jaki dodatek może się ubiegać? Sprzedaje również ciepło dla Wspólnoty, czy Wspólnoty mogą ubiegać się o jakieś dodatki?

Szkoła posiadająca własną kotłownię i zużywająca ciepło na potrzeby własne może ubiegać się o dodatek dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z art. 26 ustawy. W przypadku, gdy szkoła jest również sprzedawcą i wytwórcą ciepła, wobec wspólnoty mieszkaniowej i ciepło jest dostarczane na podstawie umowy sprzedaży ciepła powinna stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą i zawnioskować do gminy o rekompensatę, zgodnie z art. 13 ustawy.

64.

Odbiorca - gospodarstwo domowe - może korzystać z ciepła systemowego i mieć również swoje źródło ciepła na które skorzysta z dopłat dla gospodarstw domowych. Co w takiej sytuacji, jeśli wytwórca nie ma wiedzy czy korzystał/ zamierza skorzystać z innych dopłat (gospodarstwo domowe nie składa oświadczeń) - stosować cenę z rekompensatą?

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy, wobec gospodarstw domowych, którzy są odbiorcami ciepła i mają umowę sprzedaży ciepła z przedsiębiorstwem energetycznym należy stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą. Gospodarstwa domowe nie są zobowiązane do złożenia oświadczeń.

65.

Gminna kotłownia dostarcza ciepło do bloków mieszkalnych ma kotłownię poniżej 5 MW, czy też stosuje rekompensatę?

Tak, jeżeli gmina jest sprzedawcą ciepła tj. jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się bezpośrednią sprzedażą wytworzonego ciepła lub przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem.

66.

Odbiorcą jest spółka cywilna - ciepło zużywane jest na cele mieszkalno-usługowe. Czy taki podmiot  jest uprawniony do ceny z rekompensatą?

Tak, jeżeli podmiot jest odbiorcą ciepła systemowego można zastosować przepis art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy - podmioty inne niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na

potrzeby określone w tych przepisach oraz o ile złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

67.

Czy o dodatkową rekompensatę wynikającą z art 31 występuje wytwórca/ sprzedawca ciepła, czy gmina proponuje sama rekompensaty

Zgodnie, z art. 31 ust. 2 ustawy- dodatkowa rekompensata jest udzielana i wypłacana na podstawie uchwały rady gminy, określającej w szczególności warunki i tryb jej ustalenia i przekazania oraz procent wartości rekompensaty ustalanej na podstawie art. 12 ust. 4.

68.

A co w przypadku gdy Gmina prowadzi działalność w zakresie dostarczania ciepła dla mieszkańców (prowadzi Kotłownie Osiedlową i sprzedaje ciepło) i opracowuje taryfę jako podmiot niekoncesjonowany. Czy Gmina sama sobie ma naliczać rekompensatę i wnioskować do Wojewody.

Jeżeli gmina sprzedaje ciepło i w tym zakresie prowadzi działalność gospodarczą, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub jest zwolniona z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, powinna kalkulować ceny lub stawki opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo energetyczne i stosować mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

69.

Co z ciepłem na wytwarzanie ciepłej wody?

Mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą obejmuje ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

70.

Czy cena 150 zł dla gazu zawiera w sobie moc zamówioną i nośnik?

Tak, zgodnie ze wzorem przedstawionym w art. 12 ust. 4 ustawy.

71.

Co z opłatami stałymi za przesył? Czy liczy się tylko stawka 1 GJ.

Opłata za przesył nie wchodzi w zakres średniej ceny wytwarzania ciepła, zgodnie ze wzorem przedstawionym w art. 12 ust. 4 ustawy.

72.

Czy zgromadzenie sióstr zakonnych jest podmiotem wrażliwym?

Tak, podmiot ten kwalifikuje się do otrzymania wsparcia (art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. h ustawy - kościół lub inny związek wyznaniowy, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700).

73.

Czy sąd i zakład karny to podmioty wrażliwe?

Nie, podmioty te nie wpisują się w katalog podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy.

74.

Czy koło gospodyń wiejskich jest podmiotem wrażliwym?

Katalog podmiotów, wobec których stosuje się średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą znajduje się w art.4 ust. 1 Ustawy.

W związku z tym, jeśli charakter działalności nie pozwala na uznanie za żaden z podmiotów wymienionych w tym przepisie– wówczas dla części działalności, która nie wpisuje się w ww. definicję, nie ustala się średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

75.

Co w sytuacji kiedy podmioty wrażliwe mają swoje kotłownie? Czy wyliczamy im wtedy rekompensatę ?

W przypadku, gdy podmiot posiada własne źródło ciepła dostarczanego na potrzeby lokatorów i nie jest sprzedawcą ciepła w rozumieniu ustawy -  Prawo energetyczne, przepisów dotyczących średniej ceny ciepła z rekompensatą nie stosuje się.

76.

Czy DPS jest podmiotem wrażliwym?

Zgodnie z katalogiem, o którym mowa w art.4 ust. 1 w punkcie 4b) wskazuje się, że Średnią cenę wytwarzania ciepła ustala się dla podmiotów będących jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2) ), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej, (pod warunkiem złożenia oświadczenia).

W związku z przywołanym przepisem dla części działalności, która wpisuje się w ww. definicję, ustala się średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

77.

Jak należy traktować budynek parafialny przy kościele?

Zgodnie z katalogiem, o którym mowa w art.4 ust. 1 w punkcie 4h) wskazuje się, że Średnią cenę wytwarzania ciepła ustala się dla podmiotów będących kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej.

78.

Odbiorcą jest firma, nie jest to spółdzielnia - w budynku są lokale mieszkalne  i usługowe . lokale mieszkalne są wynajmowane długo lub krótkoterminowo - czy stosujemy cenę z rekompensatą ?

Tak, jeżeli podmiot jest odbiorcą ciepła systemowego można zastosować przepis art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy - podmioty inne niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na

potrzeby określone w tych przepisach oraz o ile złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

79.

Maksymalna średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą  wyrażona jest w ustawie jako jednoskładnikowa zł/GJ , natomiast taryfy wytwórców jest dwuskładnikowa (zł/GJ i zł/MW) czy ustalony konkretny mechanizm ustalenia ceny z rekompensatą ?  Czy należy obniżyć proporcjonalnie opłatę za MW i cenę za GJ?  Czy może należy stawkę za MW w okresie obowiązywania  rekompensat ustalić na poziomie  0zł/MW a stawkę za ciepło  103,82 zł/GJ w przypadku źródła węglowego ?

 

Art. 12 ust. 4 Ustawy przestawia sposób kalkulacji cen i stawek opłat uwzględniając rekompensaty.

Należy pamiętać, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła kalkulują ceny lub stawki opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo energetyczne.

W związku z tym należy przenieść jednoskładnikową średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą na wszystkie składniki kosztowe proporcjonalnie do udziału tych składników wynikającego z taryfy lub kalkulacji średniej ceny wytwarzania ciepła w przedsiębiorstwie.

80.

Kotłownia będąca w zasobach Spółdzielni sprzedaje ciepło do 5 podmiotów oraz dostarcza ciepło dla 1000 gospodarstw domowych w swoich zasobach. Czy dobrze rozumiem, że w tym wypadku każde gospodarstwo po złożeniu wniosku dostanie 3 tys. a pozostali zostaną objęci stawką z rekompensatą?

 

Spółdzielnia, która dostarcza ciepło do swoich mieszkańców, a nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, nie korzysta w tej części ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizmem tym mogą być objęci odbiorcy, którym ciepło jest sprzedawane, pod warunkiem że ci odbiorcy wpisują się w katalog, o którym mowa w art. 4 ust. 1.

81.

W art. 10 ust. 1 i ust. 2 sprzedawca przekazuje wytwórcy ciepła informację o szacowanej ilości ciepła. Co w przypadku, gdy wytwórca i sprzedawca to ten sam podmiot?

W takim przypadku przedsiębiorca ten posiada wszelkie niezbędne informacje i nie są wymagane dodatkowe czynności w tym zakresie.

82.

Co się stanie jeśli przedsiębiorstwo ciepłownicze zmieni taryfę po złożeniu wniosku o rekompensatę?

Należy stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą o ile średnia cena wytwarzania ciepła po zmianie taryfy jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rekompensata jest wypłacana za każdy miesiąc na wniosek podmiotu uprawnionego złożony do 25 dnia każdego miesiąca następującego po danym miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Tak więc na dzień składania wniosku o wypłatę rekompensaty przedsiębiorstwo uwzględnia ceny i stawki opłat właściwe do stosowania w danym okresie rozliczeniowym.

83.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych obciążani są rachunkami za ciepło  z kotłowni węglowej na podstawie taryfy zatwierdzonej przez URE. Czy właściciele mieszkań mogą otrzymać dodatek węglowy czy wsparcie dotyczyć będzie wytwórcy ciepła?

W przypadku, gdy odbiorca ciepła kupuje je od przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2, wówczas mają zastosowanie przepisy ustawy, zgodnie z którymi wytwórca ma obowiązek stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, co przełoży się na obniżenie opłat za ciepło ponoszonych przez właścicieli mieszkań .

Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy Średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą nie stosuje się do odbiorców w zakresie, w jakim korzystają ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie przepisów: 1) ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);

2) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

3) art. 24 lub art. 26.

Oznacza to, że nie ma możliwości skorzystania z dwóch rodzajów wsparcia.

 

84.

Spółdzielnia posiada budynki mieszkalne wielorodzinne, w których znajdują się lokale użytkowe, które nie są uwzględnione w ustawie jeśli chodzi o rekompensatę. W budynku jest jeden licznik ciepła dla lokali mieszkalnych i usługowych. Jak należy składać oświadczenie? Tylko na lokale mieszkalne wykluczając usługi, którym nie należy się rekompensata? Jeśli tak to w jaki sposób należy obliczać ilość ciepła zużywaną przez lokale mieszkalne skoro jest tylko jeden licznik ciepła?

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, Określenie szacowanej ilości ciepła w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a ustawy – Prawo energetyczne lub z uwzględnieniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, charakteru prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych.

85.

Czy gmina może być traktowana jako przedsiębiorstwo energetyczne w przypadku, gdy gmina taka posiada kilka małych kotłowni i sprzedaje energię cieplną najemcom lokali w budynkach gminnych, obciążając ich wyłącznie poniesionymi kosztami? Gmina nie zarabia w tym przypadku na sprzedaży ciepła.

Art. 2 pkt 3) ustawy wskazuje, że przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 12 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, gdzie wskazuje się, że chodzi o podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi.

W związku z tym, jeśli podmiot nie prowadzi profesjonalnej, zarobkowej działalności to nie ma podstawy do skorzystania z mechanizmu ciepła z rekompensatą i znajduje zastosowanie wsparcie w postaci właściwego dodatku wypłacanego na indywidualne wnioski mieszkańców.

86.

Czy wojewodowie otrzymają wzór wniosku o przyznanie środków aby ujednolicić jakie dokładnie informacje mają przekazywać samorządy?

W celu usprawnienia procesu przekazywania zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na wypłaty dodatków i rekompensat, Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozesłało odpowiedni wzór wniosku do wojewodów.

87.

Czy można zastosować ceny z rekompensatą dla Odbiorcy, który zawarł umowę sprzedaży ciepła do nieruchomości podpisując ją jako osoba fizyczna i określił nieruchomość jako mieszkalno-usługową, nie określając szczegółowo poszczególnych powierzchni, a tylko ogółem powierzchnię ogrzewaną?

Odbiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy nie są zobowiązani do składania oświadczeń. Wobec odbiorcy należy stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.

88.

Jeśli na terenie gminy nie ma innego przedsiębiorstwa energetycznego - podmiotu prowadzącego działalność gospodarczego wytwarzającego ciepło niż sieć gazowni, to czy dobrze rozumiem nie dotyczą nas wypłaty rekompensat dla podmiotów wrażliwych.

Jeśli na terenie danej gminy nie ma siedziby żadnego przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego działalność w zakresie wytwarzania ciepła, wówczas nie ma podstawy do korzystania z mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

89.

Czy MOPS posiadający siedzibę w budynku Urzędu Miasta (wspólny system grzewczy) jest objęty ciepłem z rekompensatą?

Zgodnie z katalogiem, o którym mowa w art.4 ust. 1 w punkcie 4b) wskazuje się, że Średnią cenę wytwarzania ciepła ustala się dla podmiotów będących jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2) ), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej, (pod warunkiem złożenia oświadczenia).

W przypadku gdy Urząd Miasta dokonuje zakupu ciepła na podstawie umowy sprzedaży z przedsiębiorstwem energetycznym, w związku z przywołanym przepisem dla części działalności, która wpisuje się w ww. definicję, ustala się średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

90.

Zatwierdzenie przez URE zmiany taryfy dla ciepła powodującej zmianę udziału % paliwa gaz/węgiel. Czy w trakcie okresu  stosowania rekompensaty należy przeliczyć i zastosować wobec odbiorców nową cenę  z rekompensatą?

Tak. Zmiana struktury wytwarzania ciepła zobowiązuje do zmiany średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

91.

U nas jest dużo odbiorców - gospodarstw domowych, co w przypadku gdy ktoś w domku prowadzi też działalność gospodarczą, a my wystawimy fakturę po cenie średniej?

Odbiorcy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy nie są zobowiązani do składania oświadczeń. Wobec odbiorcy należy stosować średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.

92.

Przedsiębiorstwo ciepłownicze ma dwa źródła ciepła: kotłownię węglową i na biomasę. Udział kotłowi węglowej w systemie to 60 % produkcji , a EC na biomasę 40 % . Czy licząc cenę dla rekompensaty musimy analizować źródła oddzielnie, czy można wyliczyć średnią ważoną i ją analizować w tabeli? Metodologia oddzielna źródeł uprawnia kotłownię węglową do obliczenia rekompensaty. Średnia ważona ceny ciepła z obu źródeł jest poniżej ceny 103 zł/GJ.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, dla: 1) każdego źródła ciepła (…)

W związku z tym, średnie ceny wytwarzania ciepła kalkuluje się dla każdego źródła, a nie dla danego przedsiębiorstwa. Jeśli cena w obu źródłach przekroczy wartości, o których mowa w art. 3 ust. 3, wówczas w obu przypadkach stosuje się średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Natomiast, gdy tylko w jednym z kilku przekroczona została wartość graniczna, średnie ceny wytwarzania ciepła stosuje się tylko dla źródła, w którym średnia cena wytwarzania ciepła przekroczy wartość, o której mowa w art. 3 ust. 3.

93.

Czy rekompensata w kwocie netto jest przychodem ze sprzedaży ciepła a co z podatkiem VAT? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy?

Wypłata rekompensaty wiąże się z rozliczeniem podatkowym po stronie wytwórcy -  moment powstania obowiązku  podatkowego  VAT  i dochodowego    - czy będą regulacje w tym zakresie? jak rozliczyć CIT i VAT?

 

 

Obowiązek podatkowy w VAT w takim przypadku powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT, tj.  z chwilą otrzymania całości lub części (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) takiej rekompensaty.

94.

Kiedy uwzględniamy w ewidencji rekompensatę? W okresie, za który się należy, czy w momencie jej otrzymania?

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani prowadzić na potrzeby VAT ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku. W związku z tym rekompensata (lub jej część) powinna być wykazywana w tej ewidencji za okres, który obejmuje chwilę jej otrzymania (obowiązek podatkowy jak wyżej wskazujemy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części rekompensaty).