poziom-efrr-kolor.png

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku realizuje kolejne zadania w ramach projektu pn. „Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na lata 2017- 2021”, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego RPO WP.

Rok 2019 obejmował przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1-go Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych oraz przebudowę podziemnej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich – III etap. Przebudowa sieci w rejonie ul. 1-go Maja i Armii Krajowej została zakończona i odebrana w m-cu sierpniu, a wykonawcą robót było Konsorcjum „Lębork sieci i węzły 2019” w składzie: Infracorr Sp. z o.o. – Lider, M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. W wyniku tych prac wymieniono 312 mb sieci, zlikwidowano wymiennikownię grupową oraz zainstalowano 7 szt. indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. 1-go Maja 7, 8, 9 oraz Armii Krajowej 56, 57, 58, 58A. Dzięki przeprowadzonej modernizacji mieszkańcy w/w budynków mają możliwość korzystania z miejskiego ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, po uprzednim zlikwidowaniu
podgrzewaczy gazowych, a także wykonaniu w budynkach instalacji c.w.u. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 662.434,11 zł brutto.

W ramach w/w projektu, dokonano również wymiany głównej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów Polskich – etap III. W ramach tej przebudowy wymieniono 218 mb sieci wysokoparametrowej, kanałowej o średnicy DN 300, na sieć preizolowaną. Zadanie zakończono w miesiącu wrześniu b.r. Zadanie zostało wykonane przez El-Pomiar Sp. z o.o. w Gdańsku, na łączną kwotę 772.440,00 zł brutto.

Zadania objęte dofinansowaniem, realizowane są zgodnie z harmonogramem robót, który dzieli się na poszczególne etapy. Oba w/w zadania wchodziły w skład kolejnego, III etapu, których realizacja przypadała na rok 2019. Roboty przebiegały zgodnie z założeniami, a zakończenie wszystkich prac montażowych i odtworzeniowych zostało zrealizowane w terminie.