Lębork, 19.09.2022

Odbiorcy Ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 września 2022r. decyzją       

Nr OGD.4210.35.2022.438.XV.KFr  zatwierdził  XV taryfę dla ciepła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku.

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo Energetyczne, nowa taryfa dla ciepła winna być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż  do 45 dnia od dnia jej opublikowania. XV taryfę dla ciepła opublikowano w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 612(1872)  w dniu 16 września 2022 r.

XV taryfa dla Ciepła zgodnie z § 9 Umowy kompleksowej na dostawę ciepła, zostanie wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami z dniem  01.10.2022 r.

Zgodnie z zatwierdzoną XV taryfą dla ciepła, Odbiorcy obciążani będą za zamówioną moc cieplną i ciepło według cen wynikających z zastosowania poniższych algorytmów:

KR-1 – jednostka nr 1, pod nazwą ”Kotłownia Rejonowa KR-1”; wytwarzane ciepło w postaci gorącej wody pochodzi z przetwarzania paliwa stałego (węgiel kamienny, biomasa),

BMG – jednostka nr 2; instalacja odnawialnego źródła energii, stanowiąca jednostkę spalania biomasy w kogeneracji, 

 

  • cena za zamówioną moc cieplną :

 

CMW  =  0,887 x CKR-1 + 0,113 x CBMG = 0,887x 4.644,30 zł/MW/miesiąc + 0,113 x  5.740,96 zł/MW/miesiąc = 4.768,22 zł/MW/miesiąc

gdzie poszczególne symbole oznaczają :

CMW      - cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW],

CKR-1      - cena za zamówioną moc cieplną dotycząca ciepła wytwarzanego w KR-1 [zł/MW], tj. 4.644,30 zł/MW/miesiąc

CBMG     - cena za zamówioną moc cieplną dotycząca ciepła wytwarzanego w BMG [zł/MW], tj.5.740,96 zł/MW/miesiąc

0,887     - wskaźnik udziału planowany zamówionej mocy cieplnej (dotyczącej KR-1) w łącznej planowanej wielkości zamówionej mocy cieplnej, w pierwszym roku stosowania taryfy

0,113     - wskaźnik udziału planowany  zamówionej mocy cieplnej (dotyczącej BMG) w łącznej planowanej wielkości zamówionej mocy cieplnej, w pierwszym roku stosowania taryfy

  

  • cena ciepła :

CGJ  =  0,600x CKR-1 + 0,400 x CBMG  = 0,600 x 115,34 zł/GJ + 0,400 x 26,10 zł/GJ = 79,64 zł/GJ
                                                                                                                                                                                                                 

 gdzie poszczególne symbole oznaczają :

CGJ        - cena ciepła [zł/GJ],

CKR-1     - cena ciepła  wytwarzanego  w KR-1 [zł/GJ] tj. 115,34 zł/GJ

CBMG     - cena ciepła wytwarzanego w BMG [zł/GJ] tj. 26,10 zł/GJ

0,600  - wskaźnik udziału ilości planowanego do sprzedaży ciepła wytwarzanego w KR-1, w łącznej ilości ciepła planowanej do sprzedaży w pierwszym roku stosowania taryfy

0,400     - wskaźnik udziału ilości planowanego do sprzedaży ciepła wytwarzanego w BMG, w łącznej ilości ciepła planowanej do sprzedaży w pierwszym roku stosowania taryfy.

Stawki opłat za usługi przesyłowe zgodnie z zamieszczonymi w taryfie.